Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Parameter Passing in Remote Methods Invocation

1.    Phần chung

Tạo Object để truyền qua lại giữa các ứng dụng RMI, file Ball_Ser.java

import java.io.Serializable;public class Ball_Ser implements Serializable

{

private int weight;

public Ball_Ser(int w){

weight=w;

}

public int getWeight(){

return weight;

}

public void setWeight(int w){

weight=w;

}

public String toString(){

return “Ball (Serializabel) with weight : “+weight;

}

}

Tạo Remote Interface: file IPingBall.java

import java.rmi.Remote;import java.rmi.RemoteException;

public interface IPingBall extends Remote

{

public Ball_Ser ping(Ball_Ser b) throws RemoteException;

}

Biên dịch 2 file này bằng lệnh javac *.java

2.    Phía server: tạo thư mục server, copy 2 tập tin IPingBall.classBall_Ser.class vào.

a. Tạo đối tượng implements của Remote interface: Tập tin PingServerImpl.java

import java.rmi.RemoteException;import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;

public class PingServerImpl extends UnicastRemoteObject implements IPingBall{

public PingServerImpl()throws RemoteException{

super();

}

public Ball_Ser ping(Ball_Ser b) throws RemoteException{

System.out.println(“Client send a ball objectweight ”

+ b.getWeight());

b.setWeight(b.getWeight()+15);

return b;

}

}

b.    Tạo Server, lớp BallServer.java

Nội dung của file như sau

import java.rmi.Naming;public class BallServer{

public static void main(String args[])

{

try {

java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(1099);

IPingBall server=new PingServerImpl();

//UnicastRemoteObject.exportObject(server);

Naming.bind(“rmi://localhost/pingobject”,server);

System.out.println(“Waiting for client request …”);

}catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

}

c.    Tạo file compile.bat để biên dịch server

Javac -d . *.javapause

Chạy file này và đảm bảo mọi thứ OK.

d.    Tạo file runServer.bat với nội dung

java BallServer

e.    Chạy server bằng cách thực thi file runServer. Kết quả như sau:

E:\java\java2\Slides\RMI\ex_03\pass_Params_by_Val>java BallServerWaiting for client request …

3.    Phía Client

a.    Tạo thư mục client, copy 2 tập tin IPingBall.classBall_Ser.class vào.

b.    Tạo file BallClient.java với nội dung

import java.rmi.Naming;public class BallClient {

public static void main(String args[]){

try {

Ball_Ser ball=new Ball_Ser(12);

System.out.println(“Ball weight before send to server “+ball.getWeight());

IPingBall server=(IPingBall)Naming.lookup(“rmi://localhost/pingobject”);

System.out.println(“Ball weight after send to  server “+ball.getWeight());

Ball_Ser anotherBall=server.ping(ball);

System.out.println(“Ball weight return by  server “+anotherBall.getWeight());

}

catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

}

4.    Tạo file client.policy

grant {permission java.net.SocketPermission “*:1024-65535”, “connect”;

};

5.    Tạo file compile.bat để biên dịch client

javac -d . *.javapause

Chạy file này và đảm bảo mọi thứ OK.

6.    Tạo file Client.bat với nội dung

java BallClient

pause

7.    Chạy  Client.bat để thực thi ứng dụng. Phía client sẽ hiển thị dạng sau :

E:\java\java2\Slides\RMI\ex_03\pass_Params_by_Val>java -Djava.Security.policy=client.policy BallClientBall weight before send to server 12

Ball weight after send to  server 12

Ball weight return by  server 27

Phía server sẽ xuất hiện dạng sau

E:\java\java2\Slides\RMI\ex_03\pass_Params_by_Val>java BallServerWaiting for client request …

Client send a ball objectweight 12

Advertisements

One Response to “Parameter Passing in Remote Methods Invocation”

  1. thachphongphong said

    thầy phân tích dùng em 3 lớp trong 1 ứng dụng RMI?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: