Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Một chương trình Notepad đơn giản với java

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách tạo ra 1 chương trình soạn thảo đơn giản với java.

Trước hết chúng ta xem qua giao diện của chương trình

MyNotePad
Code cho các chức năng:

– Tạo tập tin mới chẳng qua chúng ta cho textbox mang giá trị rỗng. Ở đây chúng ta không xét đến trường hợp nếu có thay đổi trong quá trình mở thì ta sẽ hởi lưu hay không. Bạn có thể hiện thực nó bằng cách thêm vào 1 biến boolean kiểm tra tình hình. Khi Text có sự thay đổi thì bật biến này thành true. Nếu người dùng nhấn nút new, kiểm tra biến này và có hành động thích đáng.

– Mở 1 tập tin: Ta dùng code đọc file text chuẩn để đọc từng dòng sau đó xuất lên textpane

try {
String selFile=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();//lấy đường dẫn của file được chọn
Scanner sc=new Scanner(new FileInputStream(selFile));
lblStatus.setText(“Opened: “+selFile);
String line=””;
while(sc.hasNextLine())
line+=sc.nextLine()+”\n”;
tpContent.setText(line);
sc.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

-Lưu tập tin: Ta cũng dùng code ghi văn bản chứa đụng trong textpane ra file

try {
String selFile=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();
lblStatus.setText(“Saved: “+selFile);
PrintWriter out=new PrintWriter(new FileOutputStream(selFile),true);
out.print(tpContent.getText());
out.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

– Nút print: In nội dung của textpane ra máy in

void PrintFunction() {
try {
MessageFormat header = new MessageFormat(“http;//vovanhai.wordpress.com”);
MessageFormat footer = new MessageFormat(“Best java tutorial website”);
tpContent.print(header, footer, true, null, null, true);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

MyNotepad_Print

Code cho các chức năng Cut, Copy, Paste thì rất dễ dàng bằng cách gọi tương ứng từng method có sẵn trong đối tượng JTextPane.

Sau đây là code hoàn chỉnh của chương trình

tập tin MySimpleNotepad.java

package mynotepad.vovanhai.wordpress.com;

import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.Color;

import java.awt.Cursor;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.MouseAdapter;

import java.awt.event.MouseEvent;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.PrintWriter;

import java.text.MessageFormat;

import java.util.Scanner;

import javax.swing.JDialog;

import javax.swing.JFileChooser;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JMenu;

import javax.swing.JMenuBar;

import javax.swing.JMenuItem;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JTextPane;

import javax.swing.KeyStroke;

public class MySimpleNotepad extends JFrame implements ActionListener{

private static final long serialVersionUID = 1L;

private JMenuBar menubar;

private JMenu mFile,mEdit,mHelp;

private JMenuItem itemNew,itemOpen,itemSave,itemPrint,itemExit;

private JMenuItem itemCut,itemCopy,itemPaste,itemAbout;

private JTextPane tpContent;

private JLabel lblStatus;

public MySimpleNotepad() {

super(“T? tèo simple Notepad”);

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

setSize(500,500);

createGUI();

createMenu();

}

void createGUI() {

tpContent=new JTextPane();

this.add(new JScrollPane(tpContent),BorderLayout.CENTER);

lblStatus=new JLabel(“Ready…”);

this.add(lblStatus,BorderLayout.SOUTH);

}

void createMenu() {

menubar=new JMenuBar();this.setJMenuBar(menubar);

menubar.add(mFile=new JMenu(“File”));

menubar.add(mEdit=new JMenu(“Edit”));

menubar.add(mHelp=new JMenu(“Help”));

mFile.add(itemNew=new JMenuItem(“Tập tin mới”,‘T’));mFile.addSeparator();

mFile.add(itemOpen=new JMenuItem(“Mở tập tin”,‘M’));

mFile.add(itemSave=new JMenuItem(“Lưu tập tin”,‘L’));mFile.addSeparator();

mFile.add(itemPrint=new JMenuItem(“In ra máy in”,‘I’));mFile.addSeparator();

mFile.add(itemExit=new JMenuItem(“Thoát”,‘T’));

itemNew.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘N’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

itemOpen.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘O’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

itemSave.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘S’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

itemPrint.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘P’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

itemExit.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘X’,java.awt.event.InputEvent.ALT_DOWN_MASK));

itemNew.addActionListener(this);itemOpen.addActionListener(this);

itemSave.addActionListener(this);itemPrint.addActionListener(this);

itemExit.addActionListener(this);

mEdit.add(itemCopy=new JMenuItem(“Copy”,‘C’));

mEdit.add(itemCut=new JMenuItem(“Cut”,‘u’));

mEdit.add(itemPaste=new JMenuItem(“Paste”,‘P’));

itemCut.addActionListener(this);

itemCopy.addActionListener(this);itemPaste.addActionListener(this);

itemCopy.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘C’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

itemCut.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘X’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

itemPaste.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(‘V’,java.awt.event.InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));

mHelp.add(itemAbout= new JMenuItem(“About”));

itemAbout.addActionListener(this);

}

@Override

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

Object o=e.getSource();

if(o.equals(itemExit)) {

System.exit(1);

}

else if(o.equals(itemNew))

tpContent.setText(“”);

else if(o.equals(itemOpen))

OpenFunction();

else if(o.equals(itemSave))

SaveFunction();

else if(o.equals(itemPrint))

PrintFunction();

else if(o.equals(itemCopy))

tpContent.copy();

else if(o.equals(itemPaste))

tpContent.paste();

else if(o.equals(itemCut))

tpContent.cut();

else if(o.equals(itemAbout))

About();

}

/*** Dùng cho menu mở tập tin*/

void OpenFunction() {

JFileChooser fc=new JFileChooser();

if(fc.showOpenDialog(this)==JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

try {

String selFile=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();//lấy đường dẫn của file được chọn

Scanner sc=new Scanner(new FileInputStream(selFile),”UTF-8″);

lblStatus.setText(“Opened: “+selFile);

String line=“”;

while(sc.hasNextLine())

line+=sc.nextLine()+“\n”;

tpContent.setText(line);

sc.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

/*** Dùng cho menu lưu tập tin*/

void SaveFunction() {

JFileChooser fc=new JFileChooser();

if(fc.showSaveDialog(this)==JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

try {

String selFile=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();

lblStatus.setText(“Saved: “+selFile);

PrintWriter out=new PrintWriter(new FileOutputStream(selFile),true);

out.print(tpContent.getText());

out.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

//In ấn

void PrintFunction() {

try {

MessageFormat header = new MessageFormat(“http;//vovanhai.wordpress.com”);

MessageFormat footer = new MessageFormat(“Best java tutorial website”);

tpContent.print(header, footer, true, null, null, true);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

//About

void About() {

JDialog dlg=new JDialog(this);dlg.setLayout(new BorderLayout());

dlg.setTitle(“About”);dlg.setSize(350,100);

final String URL=https://vovanhai.wordpress.com”;

JLabel l1=new JLabel(URL,JLabel.CENTER);

l1.setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));

l1.setForeground(Color.blue);

dlg.add(l1,BorderLayout.CENTER);

l1.addMouseListener(new MouseAdapter() {

@Override

public void mousePressed(MouseEvent e) {

String commands=“cmd /c start “+ URL ;

try{

Runtime rt = Runtime.getRuntime();

rt.exec(commands);

}catch(Exception ioe){

ioe.printStackTrace();

}

}

});

dlg.setVisible(true);

}

}

và tập tin Starting.java

package mynotepad.vovanhai.wordpress.com;

public class Starting {

public static void main(String[] args) {

new MySimpleNotepad().setVisible(true);

}

}

**Lưu ý:: đối tượng JTextPane còn có thể làm được nhiều thứ hay ho hơn nhiều. Ở đây chỉ là 1 demo nhỏ.

Bạn có thể download bản execuable jar file tại đây để chạy thử.

Chúc các bạn thành công

Advertisements

28 Responses to “Một chương trình Notepad đơn giản với java”

 1. Ngân said

  chương trình của bạn dc đấy
  nhân tiện đây mình demo với các bạn bản JNotepad của mình

  Mình thiếu chức năng print loay hoay mãi ko biết làm thé nào

  bạn có thể download về xem thử tại đây

  http://www.mediafire.com/file/mmnnetgh1ni/JNotepad_Standar.rar

 2. Gui bai Mynotepad hoan chinh said

  Thay gui bai mynote hoan chinh dum em di,e lam theo ma bi loi nhieu qua,em moi hoc nen chua ro lam,mong thay chi them.thanks

 3. Gui bai Mynotepad hoan chinh said

  Email :nld_1302@yahoo.com.vn
  Gui bai Mynotepad dum em nha thay.thanks

 4. Bạn nào quan tâm có thể vào đây download mã nguồn chương trình của mình
  Đây là bản JNotepad bằng java của mình

  http://www.mediafire.com/file/mmnnetgh1ni/JNotepad_Standar.rar

 5. Nguyễn Văn An said

  Thưa thầy, em cần biết thêm về JTextPane để có thể viết một ứng dụng chỉnh sửa tự động một file text theo một qui chuẩn có sẵn ( sắp xếp câu theo một thứ tự nào đó,…), mong thầy hướng dẫn giúp em, cảm ơn thầy.

 6. Magichand said

  xin chào Thầy .Chào các bạn .Sắp tới em có làm đề tài notepad .Em thấy tài liệu của thầy rất bổ ich .Nhưng em làm thì sai nhiều chổ .Thầy có thể gửi mã nguồn mỡ cho em được không ah theo mail giatu124@yahoo.com .Cám ơn thầy

 7. Hung said

  Thầy ơi, em muốn thay đổi icon cốc caffee mặc định trên trái ứng dụng java thì làm như thế nào ạ?

 8. vovanhai said

  JFrame frm = new JFrame(“helo”);
  frm.setIconImage(frm.getToolkit().getImage(“c://x.gif”));
  //……………….

 9. ngannv said

  Ban dung goi minh = thay
  Minh la sinh vien nam 3
  minh cung moi hoc java.
  luc bat dau hoc minh bat gap cai open file nen nay ra y tuong viet cai Jnotepad nay…vua` hoc vua viet vua may` mo`…
  luc’ do’ moi’ hoc core nen code giao dien = Jcreator 4.5
  cung k de y la’m cai setIcon
  Ban co the chay ma nguon cua minh = Jcreator

 10. Cu0ngNguy3n said

  Cho em hỏi trong Notepad khi mình mở một File Txt và mình thay đổi nội dung của nó thì làm sao để kiểm tra nội dung trong file đó đã bị thay đổi rồi

 11. Cu0ngNguy3n said

  Cho hỏi chèn hình ảnh vào Form dùng NetBeans thế nào ?

 12. Võ Văn Hải said

  Nếu bạn chỉ là kiểm tra sau khi nó được modified thì bạn kiểm tra datetime modified.

 13. test said

  Link Jnotepad update
  http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FF212C3D2

 14. minhhai said

  thay co the gui huong dan lam giup.em chay bi loi qua troi luon.
  mail em:minhhai1186@gmail.com.thank thay

 15. Nhh92 said

  String selFile=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();

  fc là gì vậy ạ ??

 16. Võ Văn Hải said

  fc là 1 instance của JFileChooser

 17. Phạm Sơn said

  try{
  //String selFile=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();//lấy đường dẫn của file được chọn
  Scanner sc = new Scanner(new FileInputStream(filename));
  //lblStatus.setText(“Opened: “+selFile);
  String line=””;
  while(sc.hasNextLine())
  line+=sc.nextLine()+”\n”;
  //tpContent.setText(line);
  System.out.print(line); //?????????????????????????????????
  sc.close();
  }catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  }

  Làm ơn cho em hỏi System.out.print(line); khi in ra kiểu này: câu đầu tiên sao lại có một dấu chấm, mình muốn loại bỏ dấu chấm này thì làm thế nào?

 18. Võ Văn Hải said

  In dấu chấm là do text file của bạn lưu dạng unicode.

 19. Xuân Hào said

  thầy ơi cho em hỏi code này có ý nghĩa gì vậy ah ? mFile.addSeparator()

 20. Võ Văn Hải said

  code này có ý nghĩa gì vậy ah ? mFile.addSeparator(
  Thêm 1 đường gạch ngang trong cái menu.

 21. Xin code hoàn chỉnh said

  sao em code code hoàn chinh mà chạy không được vậy thầy. Thầy cho em xin code hoàn chỉnh với nhé. Email của em kque.tran@gmail.com. Thanks thầy nhiều ..!!!

 22. Thảo said

  Thầy ơi thầy có thề hướng dẫn em chạy từ eclipse qua jcreator được k thấy? vì chạy bằng clipse nó chạy ra nhiều folder quá e không kiểm soát được
  .

 23. Kim Que said

  Thầy cho em hỏi em muốn thêm chứ năng Find và Replace cho chương trình Nodepad thì làm thế nào ạ? Thầy chỉ em với. Thanks Thầy.

 24. Võ Văn Hải said

  Thầy ơi thầy có thề hướng dẫn em chạy từ eclipse qua jcreator được k thấy? vì chạy bằng clipse nó chạy ra nhiều folder quá e không kiểm soát được
  Eclipse là ide pro không học thì học cái gì? Còn nếu bạn muốn thì cứ copy mấy cái file java ra là xong.

 25. Vô Danh said

  Chào Thầy Hải và mọi người!
  Em đã xem chương trình của thầy, và có thực hiện lại và muốn xây dựng thêm phần chọn font chữ.

  Phần chọn font chữ em có 3 cái combobox: một cái là font chữ, một cái là kiểu font, một cái là cỡ chữ.

  Nhưng em chưa làm được việc khi nhân vào các item trong combobox thì cái textarea của chương trình sẽ được setfont như mình chọn.
  Thầy hay anh(chị, bạn) nào đã từng làm rồi xin chỉ cho em cách làm.

  Cảm ơn!

 26. Van said

  Thầy có code đề mô chương trình nghe nhạc (giống chương trình Windows Media Player) không, bằng java swing. cho em xin được không ạ. Em cảm ơn.

 27. Linh said

  thầy ơi thầy cho em xin code bài này với , e cảm ơn thầy trước ạ

 28. Useful info. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I’m surprised
  why this twist of fate did not took place in advance!
  I bookmarked it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: