Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Thao tác với Metadata

Lấy tất cả các bảng có trong 1 cơ sở dữ liệu

public Vector<String> getTable(){
		Vector<String> allField=new Vector<String>();
		try {	    
			String []tableTypes={"TABLE","VIEW"};
			ResultSet table=metadata.getTables(null,null,null,tableTypes);
			
			String TableName="";
			while(table.next()){
				TableName=table.getString("TABLE_NAME");
				allField.addElement(TableName);
			}
		}catch (Exception ex) {
			ex.printStackTrace();
	    }
		return allField;
	}

Lấy các fields có trong 1 bảng

public Vector<cRowInfos> getColumns(String tableName){
	Vector<cRowInfos> tblInfo=new Vector<cRowInfos>();
	try {
		ResultSet columnName=metadata.getColumns(null,null,tableName,null);
		while(columnName.next()){
			String n=(columnName.getString("COLUMN_NAME"));
			String t=""+(columnName.getString("TYPE_NAME"));
			String s=""+columnName.getString("COLUMN_SIZE");
			String nu=""+columnName.getString("IS_NULLABLE");
			tblInfo.addElement(new cRowInfos(n,t,s,nu));
		}
	}
	catch (Exception ex) {
		ex.printStackTrace();
	}
	return tblInfo;
}

Với cRowInfos có code như sau:

package vovanhai.wordpress.com.all;
public class cRowInfos
{
	protected String rName;
	protected String rLength;
	protected String rType;
	protected String rNullable;
	cRowInfos(String n,String t,String l,String na){
		rName=n;
		rLength=l;
		rType=t;
		rNullable=na;
	}
	public String toString(){
		return rName+";\t"+rType+";\t"+rLength+";\t"+rNullable;
	}
	public String getName(){
		return rName;
	}
	public String getLength(){
		return rLength;
	}
	public String getType(){
		return rType;
	}
	public String getNull(){
		return rNullable;
	}
}
Advertisements

One Response to “Thao tác với Metadata”

  1. An Nguyễn said

    Em chào thầy, thầy có thể viết một bài hướng dẫn về làm backup và restore mà không dùng các câu lệnh backup restore SQL (vì dùng cho phần mềm thường thì MS hay chặn) mà chỉ lấy metadata từ jdbc để lấy cấu trúc bảng, rồi sau đó thực thi các lệnh insert… không ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: