Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Ứng dụng Tabbed Web browser


import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.io.IOException;

import java.net.MalformedURLException;

import java.net.URL;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import javax.swing.AbstractAction;

import javax.swing.Action;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JEditorPane;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JMenu;

import javax.swing.JMenuBar;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JTabbedPane;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.JToolBar;

import javax.swing.event.HyperlinkEvent;

import javax.swing.event.HyperlinkListener;

public class TabbedPaneWebBrowser extends JFrame {

private JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane();

public TabbedPaneWebBrowser() {

super("JTabbedPane Web Browser");

createNewTab();

getContentPane().add(tabbedPane);

JMenu fileMenu = new JMenu("File");

fileMenu.add(new NewTabAction());

fileMenu.addSeparator();

fileMenu.add(new ExitAction());

fileMenu.setMnemonic('F');

JMenuBar menuBar = new JMenuBar();

menuBar.add(fileMenu);

setJMenuBar(menuBar);

}

private void createNewTab() {

JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());

WebBrowserPane browserPane = new WebBrowserPane();

WebToolBar toolBar = new WebToolBar(browserPane);

panel.add(toolBar, BorderLayout.NORTH);

panel.add(new JScrollPane(browserPane), BorderLayout.CENTER);

tabbedPane.addTab("Browser " + tabbedPane.getTabCount(), panel);

}

private class NewTabAction extends AbstractAction {

public NewTabAction() {

putValue(Action.NAME, "New Browser Tab");

putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, "Create New Web Browser Tab");

putValue(Action.MNEMONIC_KEY, new Integer('N'));

}

public void actionPerformed(ActionEvent event) {

createNewTab();

}

}

private class ExitAction extends AbstractAction {

public ExitAction() {

putValue(Action.NAME, "Exit");

putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, "Exit Application");

putValue(Action.MNEMONIC_KEY, new Integer('x'));

}

public void actionPerformed(ActionEvent event) {

System.exit(0);

}

}

public static void main(String args[]) {

TabbedPaneWebBrowser browser = new TabbedPaneWebBrowser();

browser.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

browser.setSize(640, 480);

browser.setVisible(true);

}

}

class WebBrowserPane extends JEditorPane {

private List history = new ArrayList();

private int historyIndex;

public WebBrowserPane() {

setEditable(false);

}

public void goToURL(URL url) {

displayPage(url);

history.add(url);

historyIndex = history.size() - 1;

}

public URL forward() {

historyIndex++;

if (historyIndex >= history.size())

historyIndex = history.size() - 1;

URL url = (URL) history.get(historyIndex);

displayPage(url);

return url;

}

public URL back() {

historyIndex--;

if (historyIndex < 0)

historyIndex = 0;

URL url = (URL) history.get(historyIndex);

displayPage(url);

return url;

}

private void displayPage(URL pageURL) {

try {

setPage(pageURL);

} catch (IOException ioException) {

ioException.printStackTrace();

}

}

}

class WebToolBar extends JToolBar implements HyperlinkListener {

private WebBrowserPane webBrowserPane;

private JButton backButton;

private JButton forwardButton;

private JTextField urlTextField;

public WebToolBar(WebBrowserPane browser) {

super("Web Navigation");

// register for HyperlinkEvents

webBrowserPane = browser;

webBrowserPane.addHyperlinkListener(this);

urlTextField = new JTextField(25);

urlTextField.addActionListener(new ActionListener() {

// navigate webBrowser to user-entered URL

public void actionPerformed(ActionEvent event) {

try {

URL url = new URL(urlTextField.getText());

webBrowserPane.goToURL(url);

}

catch (MalformedURLException urlException) {

urlException.printStackTrace();

}

}

});

backButton = new JButton("back");

backButton.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent event) {

URL url = webBrowserPane.back();

urlTextField.setText(url.toString());

}

});

forwardButton = new JButton("forward");

forwardButton.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent event) {

URL url = webBrowserPane.forward();

urlTextField.setText(url.toString());

}

});

add(backButton);

add(forwardButton);

add(urlTextField);

}

public void hyperlinkUpdate(HyperlinkEvent event) {

if (event.getEventType() == HyperlinkEvent.EventType.ACTIVATED) {

URL url = event.getURL();

webBrowserPane.goToURL(url);

urlTextField.setText(url.toString());

}

}

}

Advertisements

3 Responses to “Ứng dụng Tabbed Web browser”

 1. Thức said

  Thầy ơi, em đang làm 1 ứng dụng gửi email hàng loạt. Trong đó có phần load nội dung từ file RTF, em sử dụng RTFEditorKit của JEditorPane mà nó ko load được file RTF, thầy có thể giúp em được kô?

  public void showContentFile(javax.swing.JEditorPane editorPane , File file) throws IOException, BadLocationException {
  FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
  try {
  URL url = file.toURL();

  if(file.toString().endsWith(“.rtf”)){
  editorPane.setContentType(“application/rtf”);
  RTFEditorKit kit = new RTFEditorKit();
  editorPane.setEditorKit(kit);
  Document doc = kit.createDefaultDocument();
  kit.read(fis,doc,0);
  }
  if(file.toString().endsWith(“.html”)){
  javax.swing.JEditorPane.registerEditorKitForContentType(“text/html”, “HTMLEditorKit2”);
  editorPane.setEditorKitForContentType(“text/html”, new HTMLEditorKit2());
  editorPane.setContentType(“text/html”);
  editorPane.setPage(url);
  }
  if(file.toString().endsWith(“.txt”)){

  }
  } catch (MalformedURLException ex) {
  Logger.getLogger(ContentFile.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }catch (IOException ex){
  Logger.getLogger(ContentFile.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }finally{
  fis.close();
  }
  }

 2. Hoàng Vương Cường said

  E chào thầy!
  Thưa thầy cho em hỏi. Trong bài tập trên đoạn code nào thể hiện 3 request này vậy: GET, POST, HEAD. Thêm 1 điều nữa là tại sao bài trên khi em run thì giao diện lại bị vỡ
  Cám ơn thầy rất nhiều

 3. Thanh Thúy said

  Thầy ơi cho em hỏi, để có thể chạy được code “ứng dụng tabbed web browser” em sẽ tạo Java Application hay Java Web ha Thầy? vì em mới tìm hiểu nên chưa biết.
  Mong Thầy và các bạn chỉ giúp!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: