Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Tạo managed beans

Ứng dụng của chúng ta có 3 files java để quản lý và xử lý nghiệp vụ của ứng dụng:

 1. LoginForm.java
 2. UserForm.java
 3. RetrievePassword.java

và 1 file để xử lý resource bundle, file MessageFactory.java

1. LoginForm.java


package vovanhai.wordpress.bean;
import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import javax.faces.context.FacesContext;

import javax.servlet.http.HttpSession;

public class LoginForm {

private String text;

private String userName;

private String password;

public String getUserName() {

return userName;

}

public void setUserName(String userName) {

this.userName = userName;

}

public String getPassword() {

return password;

}

public void setPassword(String password) {

this.password = password;

}

public String getText() {

return text;

}

public void setText(String text){

this.text = text;

}

String url = “jdbc:mysql://localhost:3306/”;

String db = “application”;

String driver = “com.mysql.jdbc.Driver”;

String user = “root”;

String pass = “”;

Connection con = null;

ResultSet res;

public String validUser() throws Exception{

String returnString = “success”;

try{

Class.forName(driver);

try{

con = DriverManager.getConnection(url+db, user, pass);

Statement st = con.createStatement();

String query=“SELECT * FROM  register where userName='”+  userName + “‘ && password='” + password+“‘”;

res = st.executeQuery(query);

if(res.next()){

int id = res.getInt(“id”);

String username = res.getString(“userName”);

//  String t = res.getString(“password”);

FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();

HttpSession session = (HttpSession) context.getExternalContext().getSession(true);

session.setAttribute(“id”, id);

session.setAttribute(“username”, username);

}

else{

setText(“User Name or Password is incorrect.”);

returnString = “failure”;

}

}

catch (SQLException s){

System.out.println(s);

}

}

catch (ClassNotFoundException s){

System.out.println(s);

}

return returnString;

}

public String logout(){

FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();

HttpSession session = (HttpSession) context.getExternalContext().getSession(true);

if(session==null){

return “invalid”;

}

else{

session.invalidate();

return “logoutsuccess”;

}

}

}

2. UserForm.java


package vovanhai.wordpress.bean;
import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Date;

import java.util.List;

import java.util.Properties;

import java.util.regex.Matcher;

import java.util.regex.Pattern;

import javax.faces.application.FacesMessage;

import javax.faces.context.FacesContext;

import javax.mail.Authenticator;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.PasswordAuthentication;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Transport;

import javax.mail.URLName;

import javax.mail.internet.InternetAddress;

import javax.mail.internet.MimeMessage;

import javax.servlet.http.HttpSession;

import vovanhai.wordpress.util.MessageFactory;

import com.sun.mail.smtp.SMTPTransport;

@SuppressWarnings(“all”)

public class UserForm {

String url = “jdbc:mysql://localhost:3306/”;

String db = “application”;

String driver = “com.mysql.jdbc.Driver”;

String user = “root”;

String pass = “”;

Connection con = null;

Statement st;

ResultSet res;

public UserForm(){

loadDriver();

}

public void loadDriver(){

try{

Class.forName(driver);

con = DriverManager.getConnection(url+db, user, pass);

}

catch (Exception s){

System.out.println(“Error in loading driver: “+s);

}

}

private Integer id;

private String firstName ;

private String lastName ;

private String userName ;

private String password ;

private String confirmPassword ;

private String email ;

private String address ;

private String select;

private String state ;

private String contactNumber ;

private List countryList= new ArrayList();

private List stateList= new ArrayList();

private boolean isUserNameDisabled;

private String buttonName=“Register”;

private String oldPwd;

private String newPwd;

private String newPwdConfirm;

private String text;

private Transport transport;

private Message message;

private Session session;

public Integer getId() {

return id;

}

public void setId(Integer id) {

this.id = id;

}

public String getFirstName() {

return firstName;

}

public void setFirstName(String firstName) {

this.firstName = firstName;

}

public String getLastName() {

return lastName;

}

public void setLastName(String lastName) {

this.lastName = lastName;

}

public String getUserName() {

return userName;

}

public void setUserName(String userName) {

this.userName = userName;

}

public String getPassword() {

return password;

}

public void setPassword(String password) {

this.password = password;

}

public String getConfirmPassword() {

return confirmPassword;

}

public void setConfirmPassword(String confirmPassword) {

this.confirmPassword = confirmPassword;

}

public String getEmail() {

return email;

}

public void setEmail(String email) {

this.email = email;

}

public String getAddress() {

return address;

}

public void setAddress(String address) {

this.address = address;

}

public String getSelect() {

return select;

}

public void setSelect(String select) {

this.select = select;

}

public String getState() {

return state;

}

public void setState(String state) {

this.state = state;

}

public String getContactNumber() {

return contactNumber;

}

public void setContactNumber(String contactNumber) {

this.contactNumber = contactNumber;

}

public boolean getIsUserNameDisabled() {

return isUserNameDisabled;

}

public void setIsUserNameDisabled(boolean isUserNameDisabled) {

this.isUserNameDisabled = isUserNameDisabled;

}

public String getButtonName() {

return buttonName;

}

public void setButtonName(String buttonName) {

this.buttonName = buttonName;

}

public String getOldPwd(){

return oldPwd;

}

public void setOldPwd(String oldPwd){

this.oldPwd = oldPwd;

}

public String getNewPwd(){

return newPwd;

}

public void setNewPwd(String newPwd){

this.newPwd = newPwd;

}

public String getNewPwdConfirm(){

return newPwdConfirm;

}

public void setNewPwdConfirm(String newPwdConfirm){

this.newPwdConfirm = newPwdConfirm;

}

public String getText(){

return text;

}

public void setText(String text){

this.text = text;

}

public String changePassword() throws Exception {

if(validatePassword()){

FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();

HttpSession session = (HttpSession)context.getExternalContext().getSession(false);

int id = (Integer)session.getAttribute(“id”);

String query=“SELECT password FROM register where id='”+ id + “‘”;

st = con.createStatement();

res = st.executeQuery(query);

boolean isPwdValid = false;

if(res.next()){

isPwdValid = res.getString(“password”).equals(getOldPwd());

}

if(isPwdValid){

query = “update register set password='”+ getNewPwd()+“‘ where id='”+ id +“‘”;

st.executeUpdate(query);

st.close();

res.close();

session.setAttribute(“id”, id);

return “success”;

}

else{

setText(“Please enter correct old password”);

return “failure”;

}

}

else{

return “failure”;

}

}

private boolean validatePassword(){

boolean status = true;

MessageFactory mf = new MessageFactory();

FacesContext ctx = FacesContext.getCurrentInstance();

if(newPwd.length() < 6 || newPwd.length() > 20){

ctx.addMessage(“changePwdForm:newPwd”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorPasswordLength”), null));

status = false;

}

Pattern p1 = Pattern.compile(“^[a-zA-Z0-9]+$”);

Matcher m1 = p1.matcher(newPwd);

boolean matchFound1 = m1.matches();

if(!matchFound1){

ctx.addMessage(“changePwdForm:newPwd”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorPassword”), null));

status = false;

}

if(!newPwdConfirm.equals(newPwd)){

ctx.addMessage(“changePwdForm:newPwdConfirm”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorPasswordConfirm”), null));

status = false;

}

return status;

}

public String editProfile() throws Exception{

FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();

HttpSession session = (HttpSession) context.getExternalContext().getSession(true);

int id = (Integer)session.getAttribute(“id”);

String query=“SELECT * FROM register where id='”+ id + “‘”;

st = con.createStatement();

res = st.executeQuery(query);

if((res.next())){

setId(res.getInt(“id”));

setFirstName(res.getString(“firstName”));

setLastName(res.getString(“lastName”));

setUserName(res.getString(“userName”));

setPassword(res.getString(“password”));

setConfirmPassword(res.getString(“password”));

setEmail(res.getString(“email”));

setAddress(res.getString(“address”));

setSelect(res.getString(“country”));

setState(res.getString(“state”));

setContactNumber(res.getString(“contactNo”));

setIsUserNameDisabled(true);

setButtonName(“Save Changes”);

}

st.close();

res.close();

return “editSuccess”;

}

public String  saveUser() throws Exception{

if (validateData()){

FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();

HttpSession session = (HttpSession) context.getExternalContext().getSession(true);

//if(getId().intValue() == 0){

if(getId() == null){

String query= “insert into register(firstName, lastName, userName, password, email, contactNo, address, country, state) values (‘”+ getFirstName() +“‘,'”+ getLastName() +“‘,'”+ getUserName() +“‘,'”+ getPassword() +“‘,'”+ getEmail() +“‘,'”+ getContactNumber() +“‘,'”+ getAddress() +“‘,'”+ getSelect() +“‘,'”+ getState() +“‘)”;

st = con.createStatement();

st.executeUpdate(query);

st.close();

sendMail(getEmail());

return “successUserRegistration”;

}

else{

String query = “update register set firstName='”+ getFirstName()

+“‘, lastName='”+ getLastName() +“‘, userName='”+ getUserName()

+“‘, password='”+ getPassword() +“‘, email='”+ getEmail()

+“‘, contactNo='”+ getContactNumber() +“‘, address='”+ getAddress()

+“‘, country='”+ getSelect() +“‘, state='”+ getState()

+“‘ where id=”+ getId();

st = con.createStatement();

st.executeUpdate(query);

st.close();

session.setAttribute(“id”, id);

return “successUserUpdate”;

}

}

else{

return “error”;

}

}

public boolean validUser(){

String username = userName.trim();

boolean validUser=true;

try{

String query=“SELECT userName FROM register where userName='”+ username + “‘”;

st = con.createStatement();

res = st.executeQuery(query);

if((res.next())){

validUser = false;

}

st.close();

res.close();

}

catch (SQLException s){

System.out.println(s);

}

return validUser;

}

public boolean validEmail(){

String email_check = email.trim();

boolean validEmail=true;

try{

String query=“SELECT email FROM register where email='”+ email_check + “‘”;

st = con.createStatement();

res = st.executeQuery(query);

if((res.next())){

validEmail = false;

}

st.close();

res.close();

}

catch (SQLException s){

System.out.println(s);

}

return validEmail;

}

private boolean validateData() throws Exception {

boolean status = true;

MessageFactory mf = new MessageFactory();

FacesContext ctx = FacesContext.getCurrentInstance();

String firstname = firstName.trim();

if(!(((firstName.length())>=1) && ((firstName.length())<=25))){

ctx.addMessage(“UserForm:firstName”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorFirstNameLength”), null));

status = false;

}

Pattern p3 = Pattern.compile(“^[a-zA-Z]+$”);

Matcher m3 = p3.matcher(firstName);

boolean matchFound3 = m3.matches();

if (!matchFound3) {

ctx.addMessage(“UserForm:firstName”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorFirstName”), null));

status = false;

}

if(!(((lastName.length())>=1) && ((lastName.length())<=25))){

ctx.addMessage(“UserForm:lastName”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorLastNameLength”), null));

status = false;

}

Pattern p4 = Pattern.compile(“^[a-zA-Z]+$”);

Matcher m4 = p4.matcher(lastName);

boolean matchFound4 = m4.matches();

if (!matchFound4) {

ctx.addMessage(“UserForm:lastName”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorLastName”), null));

status = false;

}

//if(getId().intValue() == 0){

if(getId() == null){

//Checking User Name

String username = userName.trim();

if((username.length())==0){

ctx.addMessage(“UserForm:userName”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorUserNameBlank”), null));

status = false;

}

if((!(validUser()))){

ctx.addMessage(“UserForm:userName”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorValidUserName”), null));

status = false;

}

if((username.length())<6 || (username.length())>20 ){

ctx.addMessage(“UserForm:userName”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorUserNameLength”), null));

status = false;

}

String iChars = “!@#$%^&*()+=-[]\\\’;,/{}|\”:<>?”;

for (int i = 0; i < userName.length(); i++) {

if (iChars.indexOf(userName.charAt(i)) != –1) {

ctx.addMessage(“UserForm:userName”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorUserName”), null));

status = false;

break;

}

}

}

if((password.length())<6 || (password.length())>20){

ctx.addMessage(“UserForm:password”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorPasswordLength”), null));

status = false;

}

Pattern p1 = Pattern.compile(“^[a-zA-Z0-9]+$”);

Matcher m1 = p1.matcher(password);

boolean matchFound1 = m1.matches();

if (!matchFound1) {

ctx.addMessage(“UserForm:password”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorPassword”), null));

status = false;

}

if((confirmPassword.length())<6 || (confirmPassword.length())>20){

ctx.addMessage(“UserForm:confirmPassword”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorConfirmPasswordLength”), null));

status = false;

}

Pattern p2 = Pattern.compile(“^[a-zA-Z0-9]+$”);

Matcher m2 = p2.matcher(confirmPassword);

boolean matchFound2 = m2.matches();

if (!matchFound2) {

ctx.addMessage(“UserForm:confirmPassword”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorConfirmPasswordValid”), null));

status = false;

}

if (!confirmPassword.equals(password)) {

ctx.addMessage(“UserForm:confirmPassword”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorConfirmPassword”), null));

status = false;

}

//Checking Email address

Pattern p6 = Pattern.compile(“.+@.+\\.[a-z]+”);

Matcher m6 = p6.matcher(email);

boolean matchFound6 = m6.matches();

if (!matchFound6) {

ctx.addMessage(“UserForm:email”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorEmail”), null));

status = false;

}

if(getId()== null){

if((!(validEmail()))){

ctx.addMessage(“UserForm:email”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorValidEmail”), null));

status = false;

}

}

// End of checking Email address

String adrs = address.trim();

if((adrs.length())==0){

ctx.addMessage(“UserForm:address”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorAddressBlank”), null));

status = false;

}

String countryName = select.trim();

if((countryName.length())==0){

ctx.addMessage(“UserForm:country”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorCountryBlank”), null));

status = false;

}

String stateName= state.trim();

if((stateName.length())==0){

ctx.addMessage(“UserForm:state”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorStateBlank”), null));

status = false;

}

String cn = contactNumber.trim();

if((cn.length())==0){

ctx.addMessage(“UserForm:contactNumber”, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorContactNumberBlank”), null));

status = false;

}

if(getId() != null){

if(status==false){

setIsUserNameDisabled(true);

setButtonName(“Save Changes”);

}

}

return status;

}

public void sendMail(String email) throws Exception {

String smtpServer=“smtp.gmail.com”;

String from = “accp0708a@gmail.com”;//gmail account của bạn phải Ä‘ược cung cấp á»Ÿ Ä‘ây

String password=“aimabiet”;//mật khẩu thật của gmail account của bạn dùng Ä‘ể chứng thá»± khi gá»­i

String subject = “Successful Registeration”;

String content = “Thanks for registering with us. \n”;

content += “Your login details are: \n”;

content += “Username : “;

content += getUserName();

content += “\n”;

content += “Password: “;

content += getPassword();

content+=“\ngo to https://vovanhai.wordpress.com to see more…!”;

send(smtpServer, email, from, password, subject, content);

}

public void send(String smtpServer, String to, String from,String psw,

String subject, String body) throws Exception{

Properties props = System.getProperties();

// —

props.put(“mail.smtp.host”, smtpServer);

props.put(“mail.smtp.port”, “587”);

props.put(“mail.smtp.starttls.enable”,“true”);

final String login = from;

final String pwd = psw;

Authenticator pa = null; //default: no authentication

if (login != null && pwd != null) { //authentication required?

props.put(“mail.smtp.auth”, “true”);

pa = new Authenticator (){

public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {

return new PasswordAuthentication(login, pwd);

}

};

}//else: no authentication

Session session = Session.getInstance(props, pa);

// — Create a new message —

Message msg = new MimeMessage(session);

// — Set the FROM and TO fields —

msg.setFrom(new InternetAddress(from));

msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(

to, false));

// — Set the subject and body text —

msg.setSubject(subject);

msg.setText(body);

// — Set some other header information —

msg.setHeader(“X-Mailer”, “LOTONtechEmail”);

msg.setSentDate(new Date());

msg.saveChanges();

// — Send the message —

Transport.send(msg);

System.out.println(“Message sent OK.”);

}

}

3. RetrievePassword.java


package vovanhai.wordpress.bean;
import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import java.util.Date;

import java.util.Properties;

import java.util.regex.Matcher;

import java.util.regex.Pattern;

import javax.faces.application.FacesMessage;

import javax.faces.context.FacesContext;

import javax.mail.Authenticator;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.PasswordAuthentication;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Transport;

import javax.mail.internet.InternetAddress;

import javax.mail.internet.MimeMessage;

import vovanhai.wordpress.util.MessageFactory;

public class RetrievePassword {

private String email;

private boolean isRendered;

public String getEmail() {

return email;

}

public void setEmail(String email) {

this.email = email;

}

public boolean getIsRendered() {

return isRendered;

}

public void setIsRendered(boolean isRendered) {

this.isRendered = isRendered;

}

String url = “jdbc:mysql://localhost:3306/”;

String db = “application”;

String driver = “com.mysql.jdbc.Driver”;

String user = “root”;

String pass = “”;

Connection con = null;

ResultSet res;

public String check() throws Exception{

String returnString = “”;

if (validateData()) {

try{

Class.forName(driver);

con = DriverManager.getConnection(url+db, user, pass);

Statement st = con.createStatement();

String query=“SELECT password FROM  register where email='”+  getEmail() + “‘”;

res = st.executeQuery(query);

if(res.next()){

sendMail(res.getString(“password”),getEmail());

returnString = “passwordsendingsuccess”;

}

else{

setIsRendered(true);

returnString = “passwordsendingfail”;

}

}

catch (SQLException s){

System.out.println(“s”);

}

}

else{

setIsRendered(false);

returnString = “passwordsendingfail”;

}

return returnString;

}

public boolean validateData() {

boolean status = true;

MessageFactory mf = new MessageFactory();

FacesContext ctx = FacesContext.getCurrentInstance();

Pattern p2 = Pattern.compile(“.+@.+\\.[a-z]+”);

Matcher m2 = p2.matcher(email);

boolean matchFound2 = m2.matches();

if (email.length()==0) {

ctx.addMessage(“sendPasswordByMail:email”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorEmailMsg”), null));

status = false;

}

if (!matchFound2) {

ctx.addMessage(“sendPasswordByMail:email”,new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, mf.getMessage(“errorEmail”), null));

status = false;

}

return status;

}

public void sendMail(String sendPassword, String email) throws Exception {

String smtpServer=“smtp.gmail.com”;

String from = “accp0708a@gmail.com”;//gmail account của bạn phải Ä‘ược cung cấp á»Ÿ Ä‘ây

String password=“aimabiet”;//mật khẩu thật của gmail account của bạn dùng Ä‘ể chứng thá»± khi gá»­i

String subject = “Account Password”;

String content = “Your password is : \””+ sendPassword+“\””;

content+=“\ngo to https://vovanhai.wordpress.com to see more…!”;

send(smtpServer, email, from, password, subject, content);

}

public void send(String smtpServer, String to, String from,String psw,

String subject, String body) throws Exception{

Properties props = System.getProperties();

// —

props.put(“mail.smtp.host”, smtpServer);

props.put(“mail.smtp.port”, “587”);

props.put(“mail.smtp.starttls.enable”,“true”);

final String login = from;

final String pwd = psw;

Authenticator pa = null; //default: no authentication

if (login != null && pwd != null) { //authentication required?

props.put(“mail.smtp.auth”, “true”);

pa = new Authenticator (){

public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {

return new PasswordAuthentication(login, pwd);

}

};

}//else: no authentication

Session session = Session.getInstance(props, pa);

// — Create a new message —

Message msg = new MimeMessage(session);

// — Set the FROM and TO fields —

msg.setFrom(new InternetAddress(from));

msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(

to, false));

// — Set the subject and body text —

msg.setSubject(subject);

msg.setText(body);

// — Set some other header information —

msg.setHeader(“X-Mailer”, “LOTONtechEmail”);

msg.setSentDate(new Date());

msg.saveChanges();

// — Send the message —

Transport.send(msg);

System.out.println(“Message sent OK.”);

}

}

4. MessageFactory.java


package vovanhai.wordpress.util;
import java.util.ResourceBundle;

import java.util.Locale;

import javax.faces.context.FacesContext;

public class MessageFactory {

ResourceBundle bundle;

Locale locale;

public MessageFactory() {

try {

locale = FacesContext.getCurrentInstance().getViewRoot().getLocale();

bundle = ResourceBundle.getBundle(“vovanhai.wordpress.bean.LRAppResourceBundle”, locale);

} catch (Exception e) {

System.out.println(“=======================================================”);

e.printStackTrace();

System.out.println(“=======================================================”);

}

}

public String getMessage(String key) {

return bundle.getString(key);

}

}

Ở đây tôi sử dụng kết nối trực tiếp với MySQL, bạn có thể triển khai nó riêng thành 1 EJB và ở đây chỉ triệu gọi. Nếu có thời giờ tôi sẽ thực hiện điều này.

Advertisements

3 Responses to “Tạo managed beans”

 1. Xuân Anh said

  Em chào thầy ạ ! Lại làm phiền thầy rồi !
  Thầy cho em hỏi khi tạo xong các file Beans trên thì mình truy suất và hiển thị thành công cho người dùng bên trang JSP bằng cách nào được ạ !

 2. Nguyễn Thị Thanh Phúc said

  Em thưa thầy.! Em cũng có câu hỏi giống bạn Xuân Anh!. Em mong thầy sớm hồi âm cho bọn e với ạ.Em cám ơn thầy nhiều nhiều ạ.

 3. Võ Văn Hải said

  Đọc kỹ cả ứng dụng bạn sẽ thấy. (theo cú pháp #{})

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: