Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Giỏ hàng với JSP

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo 1 giỏ hàng dùng jsp chuẩn. Trước hết, bạn cấn tạo 1 database hết sức đơn giản có tên qlsp và trong đó có 1 bảng có tên Sanpham(maSP,tenSP,dongia). Ở đây tôi không có ý bàn về database, tôi chỉ dùng nó đơn giản là công cụ hỗ trợ lưu dữ liệu. Trong ứng dụng thực tế bạn không thiết kế cơ sở dữ liệu như thế này. Thiết kế của bảng dữ liệu như sau:
jspshoppingcart1.png
Bạn nhập 1 số mẫu tin vào để thử. Tôi có vài mẫu tin như sau:
jspshoppingcart2.png
Bây giờ bạn tạo 1 thư mục trong thư mục webapps của Tomcat có tên ShoppingCart_SJSP.

Bạn tạo thêm thư mục WEB-INF\lib, WEB-INF\classes trong thư mục trên.

Bây giờ bạn phải viết code java đặc tả các đối tượng có liên quan đến giỏ hàng của mình.

Đầu tiên là đối tượng Sanpham để đặc tả cho 1 sản phẩm. Code như sau:

package www.vvh.com.db;

public class SanPham {
	private String msSP;
	private String tenSP;
	private double dongia;

	public SanPham() {
		super();
	}
	public SanPham(String msSP, String tenSP, double dongia) {
		super();
		this.msSP = msSP;
		this.tenSP = tenSP;
		this.dongia = dongia;
	}
	public String getMsSP() {
		return msSP;
	}
	public void setMsSP(String msSP) {
		this.msSP = msSP;
	}
	public String getTenSP() {
		return tenSP;
	}
	public void setTenSP(String tenSP) {
		this.tenSP = tenSP;
	}
	public double getDongia() {
		return dongia;
	}
	public void setDongia(double dongia) {
		this.dongia = dongia;
	}
	@Override
	public int hashCode() {
		final int prime = 31;
		int result = 1;
		result = prime * result + ((msSP == null) ? 0 : msSP.hashCode());
		return result;
	}
	@Override
	public boolean equals(Object obj) {
		if (this == obj)
			return true;
		if (obj == null)
			return false;
		if (getClass() != obj.getClass())
			return false;
		SanPham other = (SanPham) obj;
		if (msSP == null) {
			if (other.msSP != null)
				return false;
		} else if (!msSP.equals(other.msSP))
			return false;
		return true;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return tenSP;
	}
}

Sau đó bạn viết các lớp nối đến database phục vụ cho việc lấy dữ liệu. Có 2 lớp, lớp ConnectDBFactory dùng để kết nối đến database, ở đây chúng ta kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và lớp XulyDB bao gồm các thao tác xử lý căn bản.

package www.vvh.com.db;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class ConnectDBFactory {
	private static Connection con;

	public static Connection CreateMySqlConnection
	(String database)throws Exception{
		String url="com.mysql.jdbc.Driver";
		Class.forName(url);
		String dbURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/" 
			+database+"?user=root&password=";	
		con=DriverManager.getConnection(dbURL);

		return con;
	}
}
package www.vvh.com.db;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class XulyDB {
	private Connection con;

	public XulyDB(){
		try {
			con=ConnectDBFactory.CreateMySqlConnection("qlsp");
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	public SanPham getSanPham(String ms){
		SanPham sp=null;

		try {
			Statement stmt=con.createStatement();
			String sql="select * from sanpham where mssp='"+ms+"'";
			ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
			if(rs.next()){
				String mssp=rs.getString("mssp");
				String ten=rs.getString("tenSP");
				double dg=rs.getDouble("dongia");
				sp=new SanPham(mssp,ten,dg);
			}
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return sp;
	}

	public ResultSet getAllProducts(){
		ResultSet rs=null;
		try {
			Statement stmt=con.createStatement();
			String sql="select * from sanpham";
			rs=stmt.executeQuery(sql);
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return rs;
	}
}

Để cho việc kết nối thành công chúng ta cần phải copy driver của MySQL đến thư mục WEB-INF\lib.

Tiếp theo ta phải đặc tả 1 giỏ hàng để client có thể sử dụng. Ta nhận thấy rằng 1 giỏ hàng chứa nhiều món hàng, mỗi món hàng giữ thông tin về mã số của sản phẩm, số lượng đang có trong giỏ và đơn giá của mỗi sản phẩm. Đơn giá trong đối tượng này có thể không cần vì ta có thể dựa vào mã số sản phẩm có thể lấy được, tuy nhiên ở đây ý tôi muốn nói là bạn có thể lấy giá trong database làm giá cơ bản, bạn thêm vào các loại phí,… để tạo thành giá bán.

Code cho đối tượng món hàng như sau:

package www.vvh.com.spc;

public class MonHang {
	private String msMH;
	private int soluong;
	private double dongia;
	public double getDongia() {
		return dongia;
	}
	public void setDongia() {
	}
	public MonHang(String msMH, int soluong, double dongia) {
		super();
		this.msMH = msMH;
		this.soluong = soluong;
		this.dongia = dongia;
	}
	public String getMsMH() {
		return msMH;
	}
	public void setMsMH(String msMH) {
		this.msMH = msMH;
	}
	public int getSoluong() {
		return soluong;
	}
	public void setSoluong(int soluong) {
		this.soluong = soluong;
	}
	public void setDongia(double dongia) {
		this.dongia = dongia;
	}
	@Override
	public int hashCode() {
		final int prime = 31;
		int result = 1;
		result = prime * result + ((msMH == null) ? 0 : msMH.hashCode());
		return result;
	}
	@Override
	public boolean equals(Object obj) {
		if (this == obj)
			return true;
		if (obj == null)
			return false;
		if (getClass() != obj.getClass())
			return false;
		MonHang other = (MonHang) obj;
		if (msMH == null) {
			if (other.msMH != null)
				return false;
		} else if (!msMH.equalsIgnoreCase(other.msMH))
			return false;
		return true;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return msMH;
	}
}

Trong đối tượng giỏ hàng ta dùng 1 ArrayList để lưu trữ 1 danh sách các món hàng. Ở đây tôi chỉ viết 2 thao tác là thêm hàng vào giỏ và tính tổng giá tiền của giỏ hàng còn những phương thức khác như Xóa món hàng khỏi giỏ,… bạn có thể bổ sung thêm.

package www.vvh.com.spc;

import java.util.ArrayList;

public class Giohang {
	
	private ArrayList<MonHang>cart;
	
	public Giohang(){
		cart=new ArrayList<MonHang>();
	}
	
	public void ThemHang(MonHang mh){
		//Nếu món hàng đã có trong giỏ
		//thì cập nhập lại số lượng
		if(cart.contains(mh)){
			MonHang hang=cart.get(cart.indexOf(mh));
			hang.setSoluong(hang.getSoluong()+mh.getSoluong());
		}
		else{//còn không thì thêm mới
			cart.add(mh);
		}
	}
	
	public double Tongtien(){
		double tien=0;
		for(MonHang mh:cart){
			tien+=mh.getDongia()*mh.getSoluong();
		}
		return tien;
	}
	
	public ArrayList<MonHang> getGH(){
		return cart;
	}
}

OK, như vậy phần code xong rồi! Bạn tiến hành biên dịch và đóng gói nó lại.

Bạn tạo 1 file có tên build.bat với nội dung sau

javac -d . -encoding UTF-8 *.java

pause

Thực thi file này, đảm bảo bạn không nhìn thấy lỗi nào. Sau đó tiến hành đóng gói nó, bạn tạo file pack.bat có nội dung sau:

jar -cvf shop.jar www/vvh/com/spc/*.class www/vvh/com/db/*.class

pause

Thực thi file này, bạn sẽ có file shop.jar, copy file này vào thư mục lib.

Bây giờ bạn hãy khởi động Tomcat(nếu đã khởi động thì restart lại).

Tiếp theo bạn thiết kế phần JSP.

Đầu tiên bạn thiết kế giao diện cho trang shopping.jsp, code như sau:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8" errorPage="loi.jsp"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="www.vvh.com.db.XulyDB"%>
<%@page import="www.vvh.com.spc.Giohang"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="www.vvh.com.spc.MonHang"%>
<%@page import="www.vvh.com.db.SanPham"%><html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Mua hàng qua mạng</title>
</head>
<body>
 	<form action="xuly.jsp" method="post">
 		Chọn sản phẩm:<select name="ms">
		<%
			XulyDB db=new XulyDB();
			ResultSet rs=db.getAllProducts();
			while(rs.next()){
				%>
				 	<option label='<%=rs.getString("tensp") %>' 
				 		value='<%=rs.getString("mssp") %>'>
				<%
			}
		%>
		</select>
		Số lượng:<input type="text" name="sl"/>
		<input type="submit" value="Mua Hàng" name="mua"/>
		<input type="submit" value="In Hóa đơn" name="in"/>	
		<hr/>
		<h1>CHI TIẾT GIỎ HÀNG</h1>
		<table border="1" width="70%">
			<tr><th>MSSP</th>
			<th>Ten san Phẩm</th>
			<th>Số lượng</th>
				<th>Đơn giá</th></tr>
			<%
				Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute("gio"); 
				if(cart!=null){
					ArrayList<MonHang> ds=cart.getGH();
					for(MonHang mh:ds){
						SanPham sp=db.getSanPham(mh.getMsMH());
						%>
							<tr>
								<td><%= mh.getMsMH()%></td>
								<td><%= sp.getTenSP()%></td>
								<td><%= mh.getSoluong()%></td>
								<td><%= mh.getDongia()%></td>
							</tr>
						<%
					}
			%>
		</table>
		<h2 align="right">Tổng tiền:<%=cart.Tongtien() %></h2>
		<%} %>
 	</form>
</body>
</html>

Mong muốn của bạn khi thực thi trang này sẽ là:
jspshoppingcart3.png
Khi khách hàng chọn sản phẩm, nhập vào số lượng rồi nhấn nút mua hàng, quá trình xử lý sẽ chuyển sang trang xuly.jsp. Code như sau:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8" errorPage="loi.jsp"%>

<%@page import="www.vvh.com.spc.Giohang"%>
<%@page import="www.vvh.com.db.XulyDB"%>
<%@page import="www.vvh.com.db.SanPham"%>
<%@page import="www.vvh.com.spc.MonHang"%><html>

	<%
		Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute("gio");
	
		if(request.getParameter("mua")!=null){
			String mssp=request.getParameter("ms");
			int soluong=Integer.parseInt(request.getParameter("sl"));
			if(cart==null)
				cart=new Giohang();
			XulyDB db=new XulyDB();
			SanPham sp=db.getSanPham(mssp);//l;ay 1 sp
			MonHang mh=new MonHang(sp.getMsSP(),soluong,sp.getDongia());
			//them vào giỏ
			cart.ThemHang(mh);
			
			session.setAttribute("gio",cart);
			
			response.sendRedirect("shopping.jsp");
		}
		else if(request.getParameter("in")!=null){
			response.sendRedirect("hoadon.jsp");	
		}
	%>

Khi khách hàng nhấn nút In Hóa đơn, trang hoadon.jsp sẽ xử lý, nội dung của nó như sau:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8" errorPage="loi.jsp"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<%@page import="www.vvh.com.spc.Giohang"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="www.vvh.com.spc.MonHang"%>
<%@page import="www.vvh.com.db.SanPham"%>
<%@page import="www.vvh.com.db.XulyDB"%><html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
	<table border="1" width="70%">
		<tr><th>MSSP</th>
		<th>Ten san Phẩm</th>
		<th>Số lượng</th>
			<th>Đơn giá</th></tr>
		<%
			Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute("gio"); 
			
			if(cart!=null){
				XulyDB db=new XulyDB();
				ArrayList<MonHang> ds=cart.getGH();
				for(MonHang mh:ds){
					SanPham sp=db.getSanPham(mh.getMsMH());
					%>
						<tr>
							<td><%= mh.getMsMH()%></td>
							<td><%= sp.getTenSP()%></td>
							<td><%= mh.getSoluong()%></td>
							<td><%= mh.getDongia()%></td>
						</tr>
					<%
				}
		%>
	</table>
	<h2 align="right">Tổng tiền:<%=cart.Tongtien() %></h2>
		<%} %>
</body>
</html>

Cuối cùng là trang hiển thị thông tin lỗi. Code như sau:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8" isErrorPage="true"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Trang lỗi</title>
</head>
<body>
	<h2>Bạn đã nhập liệu sai!</h2>
	<hr/>
	<%= exception.toString() %>
</body>
</html>

Cấu trúc chương trình:
jspshoppingcart5.png
Kết quả thử nghiệm:
jspshoppingcart4.png

Chúc thành công!

Advertisements

59 Responses to “Giỏ hàng với JSP”

 1. Võ Thanh Minh said

  Thầy ơi để kết nối MS Access thì chỉ cấn sửa chổ kết nối hả thầy? Em mới học nhìn khó hiều quá. Thầy giúp dùm em. CÁm ơn thầy!

 2. vovanhai said

  Ừ, bạn chỉ thay đổi kết nối đến CSDL trong lớp ConnectionFactory thoi. Chúc vui!

 3. Nguyen Dinh Thang said

  type Exception report

  message

  description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

  exception

  org.apache.jasper.JasperException: /Shopping.jsp(1,39) quote symbol expected
  org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.jspError(DefaultErrorHandler.java:40)
  org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.dispatch(ErrorDispatcher.java:407)
  org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.jspError(ErrorDispatcher.java:88)
  org.apache.jasper.compiler.Parser.parseAttribute(Parser.java:205)
  org.apache.jasper.compiler.Parser.parseAttributes(Parser.java:155)
  org.apache.jasper.compiler.Parser.parseAttributes(Parser.java:167)
  org.apache.jasper.compiler.ParserController.getPageEncodingForJspSyntax(ParserController.java:451)
  org.apache.jasper.compiler.ParserController.determineSyntaxAndEncoding(ParserController.java:392)
  org.apache.jasper.compiler.ParserController.doParse(ParserController.java:173)
  org.apache.jasper.compiler.ParserController.parse(ParserController.java:103)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateJava(Compiler.java:154)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:315)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:295)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:282)
  org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:586)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:317)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:342)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

  note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.18 logs.

 4. Nguyen Dinh Thang said

  sua dum em loi tren voi thay oi?
  em lam bai gio hang chay file shoppinh.jsp no bao loi tren

 5. vovanhai said

  Lỗi là do ở đây: /Shopping.jsp(1,39) quote symbol expected. Có nghĩa là em quên đóng dấu ngoặc kép ở dòng 1.

 6. 08TLT said

  thay co em hoi:
  – Em lam theo huong dan o tren,nhung khi bien dich file giohang.java thi bao loi o dong:private ArrayListcart;
  – Va em khong hieu:”Để cho việc kết nối thành công chúng ta cần phải copy driver của MySQL đến thư mục WEB-INF\lib” la nhu the nao.
  – Va khi em bien dich 2file:build.bat va pack.bat thi khong duoc
  Thay giup em voi nhe, cam on thay

 7. vovanhai said

  – Dòng khai báo private ArrayListcart; dùng để khai báo 1 danh sách các món hàng MonHang. Ở đây dùng generic(hỗ trợ JDK từ jdk1.5)
  – Thư mục WEB-INF\lib là nơi chứa các thư viện mà trang web sẽ tham chiếu đến. Do đó driver truy xuất csdl phải nằm ở đây.
  – Build không được tôi đoán có lẽ em chưa khai báo trong tùy biến môi trường PATH. Giải pháp: Tạo 1 biến môi trường có tên JAVA_HOME và có giá trị là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK. Sửa giá trị của biến môi trường Path bằng cách thêm vào: .;%JAVA_HOME%\bin.
  Chúc vui!

 8. 08TLT said

  Em dang lam gio hang bang jsp,dang rat can,nhung sao kho qua.Thay co the cho em code gio hang chi bang jsp ma ko su dung java nhu tren, duoc khong thay. Vi em sua loi file giohang.java hoai ma ko duoc. Neu duoc em cam on thay nhieu lam!

 9. Thinh said

  Thầy ơi cho em hỏi:
  Em đang dùng jdk 1.6.0
  Em dùng EditPlus để biên dịch file Giohang.java, thì báo lỗi thế này:

  Giohang.java:6: expected
  private ArrayListcart;
  ^
  Giohang.java:9: ‘(‘ or ‘[‘ expected
  cart=new ArrayList();
  ^
  Giohang.java:29: ‘;’ expected
  for(MonHang mh:cart)
  ^
  Giohang.java:34: illegal start of expression
  }
  ^
  Giohang.java:36: expected
  public ArrayList getGH()
  ^
  Giohang.java:41: ‘;’ expected
  }
  ^
  6 errors

  Em sửa hoài lỗi này mà không được, thầy sửa giùm em với, em cảm ơn thầy!

 10. Thinh said

  private ArrayListcart;
  ^

 11. vovanhai said

  private ArrayList cart; Chứ không phải : private ArrayListcart;

 12. Thịnh said

  Dĩ nhiên là em copy và paste nguyên bài của thầy, em dùng Ediplus nhưng khi biên dịch thì báo lỗi. Em cop nguyên đoạn lỗi gửi thầy sửa giùm nhưng khi gửi lên server thì những chữ nằm trong dấu ngoặc nhọn trong đoạn lỗi thì bị mất đi. Thầy có thể mail cho em để em có thể gửi câu hỏi chính xác, được không thầy. Thầy giúp em với, em đang làm đồ án môn học và rất cần giỏ hàng này. Em cảm ơn thầy.

 13. vovanhai said

  Email của tôi có trong trang About. Chúc vui!

 14. Hoang Khoa said

  for(ChoosenItem mh : ds)

  đoạn code trên được hiểu như thế nào thưa thầy ? Em mới thấy lần đầu.
  Cám ơn thầy.

 15. vovanhai said

  Đó là vòng lặp for (each) đó bạn.

 16. truy van co so du lieu said

  em chao thay.
  thay cho em hoi:
  neu muon viet cau truy van ngay tai giao dien cua database roi goi len code thi phai lam the nao?tuc la minh kho viet code truy van ngay tai code cua trang web

 17. vovanhai said

  Tôi không biết liệu có phải em hỏi về StoredProcedure trong SQL server hay Query trong MS Access không. Nếu đúng vậy thì bạn dùng CallableStatement để gọi. Bạn tìm trong blog có chỗ hướng dẫn đấy!

 18. Ban co the su dung code nay de tham khao, ban tieng viet, gio hang voi jsp, shop jsp, share code jsp

  >> download va xem huong dan su dung jsp shop tai day

 19. welcome said

  Chào thầy! em thấy trang web của thầy rất có ý nghĩa. ở đây bọn em có thể được thầy trả lời mọi thắc mắc, Đó thực sự là 1 điều hết sức ý nghĩa. Chúc thầy sức khoẻ và thành công

 20. Van Ngoan said

  HTTP Status 500 –

  type Exception report

  message

  description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

  exception

  org.apache.jasper.JasperException: java.lang.NullPointerException
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:522)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:416)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:342)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

  root cause

  java.lang.NullPointerException
  org.apache.jsp.shopping_jsp._jspService(shopping_jsp.java:82)
  org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:374)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:342)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

  note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.20 logs.
  Apache Tomcat/6.0.20

  Em chạy file shopping.jsp thì bị lỗi như trên.thầy giúp dùm em nhe,cám ơn thây

 21. vovanhai said

  Thêm kiểm tra null đi. trong bài tôi quên đoạn ấy.

 22. Phuong said

  Cảm ơn bạn ! bài viết rất hay
  Nếu mà dùng PHP thì bạn có thể đọc bài viết này
  http://kenphan.info/view/2010/03/Huong-dan-dung-AJAX-(jQuery)-amp-PHP-tao-gio-hang-(drag-amp-drop).html
  Mình thấy bài viết cũng rất hay đó chứ

 23. Quan said

  org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP

  An error occurred at line: 60 in the jsp file: /shopping.jsp
  Generated servlet error:
  Syntax error on token “<", invalid AssignmentOperator

  An error occurred at line: 60 in the jsp file: /shopping.jsp
  Generated servlet error:
  Syntax error on token "=", != expected

  An error occurred at line: 60 in the jsp file: /shopping.jsp
  Generated servlet error:
  Syntax error on token(s), misplaced construct(s)

  An error occurred at line: 60 in the jsp file: /shopping.jsp
  Generated servlet error:
  Syntax error on token ")", : expected

  org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:84)
  org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:328)
  org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler.generateClass(JDTCompiler.java:397)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:288)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:267)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:255)
  org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:556)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:296)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:291)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:241)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:810)
  org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:75)

  em khong hieu loi nay la gi thua thay

 24. vovanhai said

  Lỗi ở dòng 60 của trang JSP. dấu ‘:’ bị thiếu

 25. jomokino said

  Thưa thầy em đã làm chạy được rồi, nhưng cho em hỏi tại sao trong combobox khi bấm đổ xuống lại không thấy chữ của các sản phẩm, tức là có thấy các dòng tương ứng với các Sp có trong database nhưng em không thấy chử mà chỉ thấy khoảng trắng.Khi nhập số lượng bấm MUA HANG thì table phía dưới đổ ra thì thấy thông tin đầy đủ gồm: Mã Sản Phẩm,Tên Sản Phẩm,Số Lượng,Đơn Giá. Mong thầy chỉ giúp em.

 26. Võ Văn Hải said

  Trình duyệt đấy. Cái sẽ hiển thị cho mỗi option là:
  option value=”xx”>thành phần hiển thị/option>
  (nhớ thêm dấu < vào)

 27. Doan Cuong said

  chào thầy em bị ở chỗ lấy driver của MySQL vào thư mục lib như thầy nói. Vậy thầy có thể hướng dẫn cho em chi tiết về việc đó được không thầy. Nếu thầy có thời gian xin chỉ dùm em, em gần đến hạn nộp đề tài rồi

 28. hương said

  thưa thầy e chạy giỏ hàng như trên của thầy khi e nhập dữ liệu vào textbox số lượng thì báo lỗi java.lang.NullPointerException vậy khắc phục sao hả thầy

 29. Võ Văn Hải said

  Download MySQL JDBC Driver->Giải nén sẽ thấy file mysql-connector-java-5.x.x-bin.jar->Copy file này vào thư mục WEB-INF\lib. OK.

 30. Hoàng said

  Xin hỏi thầy thuật toán để tạo ra giỏ hàng này là như thế nào, thầy có thể nói rõ hơn để bọn em hiểu rỏ đc không thầy!
  Cảm ơn thầy nhiều lắm!

 31. Võ Văn Hải said

  Dùng collection(ArrayList) để chứa 1 danh sách các đối tượng. Trong collection đã có hỗ trợ các hầu hết phương thức làm việc nên không có thuật toán gì là phúc tạp ở đây.

 32. thanh said

  public int hashCode() {
  37 final int prime = 31;
  38 int result = 1;
  39 result = prime * result + ((msSP == null) ? 0 : msSP.hashCode());
  40 return result;
  41 }
  cai doan code nay dung de lam gi vay Thay..

 33. Võ Văn Hải said

  Phương thức để sinh mã băm dùng trong coolection của java. Mục đích là có duy nhất 1 mã băm cho 1 đối tượng trong tập hợp. Bạn xem thêm khái niệm hash table

 34. tuan said

  thay cho em hoi loi nay la gi vay thay
  em lam y chang bai cua thay luon no báo lổi

  HTTP Status 404 – /WebApplication6/

  ——————————————————————————–

  type Status report

  message /WebApplication6/

  description The requested resource (/WebApplication6/) is not available.

  ——————————————————————————–

  Apache Tomcat/7.0.5

 35. tuan said

  mình tao hai file nay để ở đâu vây thầy?

  Bạn tạo 1 file có tên build.bat với nội dung sau

  javac -d . -encoding UTF-8 *.java
  pause

  Thực thi file này, đảm bảo bạn không nhìn thấy lỗi nào. Sau đó tiến hành đóng gói nó, bạn tạo file pack.bat có nội dung sau:

  jar -cvf shop.jar www/vvh/com/spc/*.class www/vvh/com/db/*.class
  pause

 36. tuan said

  thầy cho em hỏi. em co 1 file quan ly làm bằng jsp . em muốn add no vào netbean để no chạy thì làm sao hả thầy.
  mong thay giúp e

 37. tuan said

  thầy ơi giúp e với khi em chạy localhost:8080/ShoppingCart_SJSP/shopping.jsp
  thì nó báo lổi thầy sửa dùm em với?????

  type Exception report

  message

  description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

  exception

  org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP:

  An error occurred at line: 7 in the generated java file
  Only a type can be imported. http://www.vvh.com.db.XulyDB resolves to a package

  An error occurred at line: 8 in the generated java file
  Only a type can be imported. http://www.vvh.com.spc.Giohang resolves to a package

  An error occurred at line: 10 in the generated java file
  Only a type can be imported. http://www.vvh.com.spc.MonHang resolves to a package

  An error occurred at line: 11 in the generated java file
  Only a type can be imported. http://www.vvh.com.db.SanPham resolves to a package

  An error occurred at line: 37 in the jsp file: /shopping.jsp
  XulyDB cannot be resolved to a type
  34:
  35: <%
  36:
  37: XulyDB db=new XulyDB();
  38:
  39: ResultSet rs=db.getAllProducts();
  40:

  An error occurred at line: 37 in the jsp file: /shopping.jsp
  XulyDB cannot be resolved to a type
  34:
  35: <%
  36:
  37: XulyDB db=new XulyDB();
  38:
  39: ResultSet rs=db.getAllProducts();
  40:

  An error occurred at line: 79 in the jsp file: /shopping.jsp
  Giohang cannot be resolved to a type
  76:
  77: <%
  78:
  79: Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute("gio");
  80:
  81: if(cart!=null){
  82:

  An error occurred at line: 79 in the jsp file: /shopping.jsp
  Giohang cannot be resolved to a type
  76:
  77: <%
  78:
  79: Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute("gio");
  80:
  81: if(cart!=null){
  82:

  An error occurred at line: 83 in the jsp file: /shopping.jsp
  MonHang cannot be resolved to a type
  80:
  81: if(cart!=null){
  82:
  83: ArrayList ds=cart.getGH();
  84:
  85: for(MonHang mh:ds){
  86:

  An error occurred at line: 85 in the jsp file: /shopping.jsp
  MonHang cannot be resolved to a type
  82:
  83: ArrayList ds=cart.getGH();
  84:
  85: for(MonHang mh:ds){
  86:
  87: SanPham sp=db.getSanPham(mh.getMsMH());
  88:

  An error occurred at line: 87 in the jsp file: /shopping.jsp
  SanPham cannot be resolved to a type
  84:
  85: for(MonHang mh:ds){
  86:
  87: SanPham sp=db.getSanPham(mh.getMsMH());
  88:
  89: %>
  90:

  Stacktrace:
  org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:92)
  org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:330)
  org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler.generateClass(JDTCompiler.java:439)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:356)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:334)
  org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:321)
  org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:592)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:328)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
  note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.33 logs.

  Apache Tomcat/6.0.33

 38. Võ Văn Hải said

  Em xem lại cách tổ chức code (các pakages). Lỗi chưa biên dịch được chứ không phải lỗi runtime.

 39. Võ Văn Hải said

  copy/paste thôi.

 40. Minh said

  Em củng bị lổi như Tuấn thầy nói rỏ hơn được ko

 41. Minh said

  em củng tổ chức code như hình thầy để ở trên nhưng vẫn lỗi

 42. Huy Cường said

  Có cần thiết 2 class monhang va sanpham không thầy em thấy 2 lớp này cũng tương tự nhau…..

 43. Tuân said

  Thưa thầy em chạy nó báo lỗi
  Bạn đã nhập liệu sai!
  Hãy nhập lại
  java.lang.NullPointerException

 44. ron said

  em đã làm đúng hết hướng dẫn trên của thầy, khi chạy shopping.jsp thì nó chuyển ngay sang trang loi.jsp mặc dù chưa thao tác gì cả. Lỗi này là lỗi nào hả thầy

 45. Dũng said

  sao anh không upload bài đề mô của anh cho mọi người xem ?

 46. Lân said

  thầy cho em hỏi bài giỏ hàng jsp của thầy chạy trên trình duyệt IE thì được còn trên Firefox thì ngay phần chọn sản phẩm không hiện mặt hàng lên được ạ.

 47. Võ Văn Hải said

  “thầy cho em hỏi bài giỏ hàng jsp của thầy chạy trên trình duyệt IE thì được còn trên Firefox thì ngay phần chọn sản phẩm không hiện mặt hàng lên được ạ.”
  Bạn sử lại chút ngay chỗ trang này

  Chọn sản phẩm:<select name="ms">
  	    <%
  	      XulyDB db=new XulyDB();
  	      ResultSet rs=db.getAllProducts();
  	      while(rs.next()){
  	        %>
  	          <option value='<%=rs.getString("mssp") %>'>
  				<%=rs.getString("tensp") %>
  			   </option>
  	        <%
  	      }
  	    %>
  	    </select>
  
 48. HTTM said

  Thầy ơi cho em hỏi??

  OK, như vậy phần code xong rồi! Bạn tiến hành biên dịch và đóng gói nó lại.
  Bạn tạo 1 file có tên build.bat với nội dung sau

  javac -d . -encoding UTF-8 *.java
  pause

  Thực thi file này, đảm bảo bạn không nhìn thấy lỗi nào. Sau đó tiến hành đóng gói nó, bạn tạo file pack.bat có nội dung sau:

  jar -cvf shop.jar www/vvh/com/spc/*.class www/vvh/com/db/*.class
  pause

  Thực thi file này, bạn sẽ có file shop.jar, copy file này vào thư mục lib.

  Tại sao ở chỗ nay của em chạy build.bat nó không hiểu. và e cũng gõ thử trong CMD cú pháp javac mà nó cũng không hiểu. Thây giúp em.

 49. Võ Văn Hải said

  “…Tại sao ở chỗ nay của em chạy build.bat nó không hiểu. và e cũng gõ thử trong CMD cú pháp javac mà nó cũng không hiểu. Thây giúp em.”
  Em phải cấu hình command-line.

 50. Thầy chò em hỏi em khai báo dua vao gio hang với 3 lớp sau:
  lơp 1:————————–star—-
  public class giohang_DTO {
  private ArrayList giohang;
  public giohang_DTO()
  {
  giohang = new ArrayList ();
  }
  public void ThemSP(sanphammua_DTO sp)
  {
  if(giohang.contains(sp))
  {
  sanphammua_DTO hang = giohang.get(giohang.indexOf(sp));
  hang.setSLMUA(hang.getSLMUA()+sp.getSLMUA());
  }
  else
  giohang.add(sp);
  }
  public double Tongtien(){
  double tien=0;
  for(sanphammua_DTO sp:giohang){
  tien+=sp.getGIA()*sp.getSLMUA();
  }
  return tien;
  }

  public ArrayList getGH(){
  return giohang;
  }
  }
  ———————–end—
  lớp 2 :———————————–star—–
  public class sanphammua_DTO {
  String MASP;
  int SLMUA;
  double GIA;
  String HINHANH;

  public String getHINHANH()
  {
  return HINHANH;
  }
  public void setHINHANH(String hinhanh)
  {
  this.HINHANH = hinhanh;
  }
  public String getMASP()
  {
  return MASP;
  }
  public void setMASP(String masp)
  {
  this.MASP = masp;
  }
  public int getSLMUA()
  {
  return SLMUA;
  }
  public void setSLMUA(int slmua)
  {
  this.SLMUA = slmua;
  }
  public double getGIA()
  {
  return GIA;
  }
  public void setGIA(double gia)
  {
  this.GIA = gia;
  }
  }
  ———————end——
  lớp 3:———–star——
  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
  response.setContentType(“text/html;charset=UTF-8”);
  PrintWriter out = response.getWriter();
  try {

  HttpSession session = request.getSession();
  String masp = session.getValue(“masp”).toString();

  giohang_DTO giohang = new giohang_DTO();
  sanpham_BUSS sp = new sanpham_BUSS();
  sanphammua_DTO sanpham = new sanphammua_DTO();

  ResultSet rs = sp.hienthichitiet(masp);
  giohang = (giohang_DTO) session.getValue(“giohang”);
  if(rs.next())
  {
  sanpham.setMASP(masp);
  sanpham.setSLMUA(1);
  sanpham.setGIA(rs.getDouble(“GIA”));
  sanpham.setHINHANH(rs.getString(“HINHANH”));
  }
  System.out.println(“MASP: “+sanpham.getMASP());
  System.out.println(“slmua: “+sanpham.getSLMUA());
  System.out.println(“gia: “+sanpham.getGIA());
  System.out.println(“hinhanh: “+sanpham.getHINHANH());
  if(sanpham != null)
  {

  giohang.ThemSP(sanpham);
  session.putValue(“giohang”,giohang);
  }
  response.sendRedirect(“chitietsanpham.jsp?masp=”+masp);

  }
  catch(Exception e)
  {
  System.out.println(“Loi la: “+e);
  }
  finally {
  out.close();
  }
  ———–end—
  nhung khi chay len de ghi vao thi no bao loi :
  java.lang.NullPointerException của thằng
  giohang.ThemSP(sanpham);

 51. Giá trị của sản phẩm đều nhận được thầy

 52. Nguyễn Thị Chương said

  Em chào thầy,
  Em muốn hỏi là khi viết jsp để lấy ngày giờ hệ thống hiện tại và lưu vào sql server thì làm thế nào ạ?

 53. Võ Văn Hải said

  Trong sql có hàm getdate() để lấy ngày giờ của hệ thống. Trong java thì có
  java.util.Calendar c=Calendar.getInstance(); Date d=c.getTime();

 54. Thầy ơi cho em hỏi cách để em insert image của 1 sản phẩm với .E insert dc thông tin sản phẩm nhưng k biết image của nó thì làm thế nào ?

 55. Nguyễn Văn Trường said

  cho e hỏi là e làm 1 web bán hàng bằng jsp, e có trang sản phẩm, e show sản phẩm ra rùi, có nút mua hàng bên dưới, như nhiều trang web bán hàng hiện nay là kích vào nút mua hàng thì giỏ hàng hiện lên dòng chữ là có 1 sản phẩm trong giỏ hàng, khi kích vào xem giỏ hàng thì hiện lên sản phẩm mình mua và số lượng, thầy cho e hỏi làm như thế thì làm như thế nào, thầy có thể hướng dẫn cho e được không ạ, e tìm hiểu mãi không được. e cảm ơn ạ

 56. java said

  org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page /Home.jsp at line 28

  25:
  30: <option label='’
  31: value=”>

 57. java said

  org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page /Home.jsp at line 28
  28: while(rs.next()){

 58. Võ Văn Hải said

  Lội rõ ràng thế kia mà. coi lại cái rs có null hay gì đó không

 59. tungduong said

  Chào thầy, em thấy code giỏ hàng trên của thầy chạy đúng trên localhost khi có 1 người dùng thôi, còn nếu ví dụ triển khai lên host khi 2 3 người cùng mua hàng thì cái giỏ hàng bị lỗi, ví dụ người A mua món hàng SP1, người B mua SP2 thì cái giỏ hàng lúc này của mỗi người là 2 SP 1 và 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: