Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Lấy các giá trị được lưu trong thẻ “env-entry” của file web.xml

Đôi lúc các giá trị được lưu trữ trong các thẻ env-entry của tập tin web.xml cho các mục đích thay đồi dữ liệu mà không cần phải mở code. Ta có thể thao tác với nó bằng  cách sau:

Giả sử file web.xml của bạn có các thẻ env-entry như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<web-app version=”2.5″ xmlns=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221; xsi:schemaLocation=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd”&gt;
<!–…….–>
<env-entry>
<env-entry-name>factory</env-entry-name>
<env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>
<env-entry-value>org.jnp.interfaces.NamingContextFactory</env-entry-value>
</env-entry>
<env-entry>
<env-entry-name>url</env-entry-name>
<env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>
<env-entry-value>localhost:1099</env-entry-value>
</env-entry>
</web-app>

Bạn có thể lấy các trường này bằng đoạn code sau:
javax.naming.Context ctx = new javax.naming.InitialContext();
String val = (String) ctx.lookup("java:comp/env/url");

Như vậy, đối với những dữ liệu có sự thay đổi thường xuyên. Thay vì bạn phải mở code lên để sửa, bạn chỉ cần thay đổi nó trong web.xml. Thậm chí bạn thay đổi trong file war.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: