Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Lấy tất cả các Locale khả dĩ với java

Trong tips nà, tôi sẽ demo 1 đoạn JSP để hiển thị tất cả  các Locale khả dĩ với java. Bạn có thể viết như sau:

1. Tạo 1 trang JSP với code như sau:


<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”&gt;
<%@page import=”java.util.Locale” %>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>JSP Page</title>
</head>
<body>
<h1 align=”center”><a href=”https://vovanhai.wordpress.com”>https://vovanhai.wordpress.com</a></h1&gt;
<h1 align=”center”>All available Locales</h1>
<table border=”1″ width=”95%” align=”center”>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Country code</th>
<th>Display Country</th>
<th>Language code</th>
<th>Display Language</th>
</tr>
<%
Locale[] all = Locale.getAvailableLocales();
for (Locale l : all) {
out.println(“<tr>” +
“<td>” + l.getDisplayName() + “</td>” +
“<td>” + l.getCountry() + “</td>” +
“<td>” + l.getDisplayCountry() + “</td>” +
“<td>” + l.getLanguage() + “</td>” +
“<td>” + l.getDisplayLanguage() + “</td>” +
“</tr>”);
}
%>
</table>
</body>
</html>

2. Thực thi nó và xem kết quả.

AllLocales

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: