Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Giỏ hàng với Struts và Netbeans

Trong bài này tôi hướng dẫn các bạn làm 1 giỏ hàng đơn giản với struts. Ví dụ này đã được thực hiện với jsp chuẩn tại bài Giỏ hàng đơn giản với JSP. Các bạn tham khảo lại bài này.

Cấu trúc của chương trình sau khi hoàn thành của project:
shopping_struts_01.png

1>Database

Bạn xem lại bài viết  tôi đã đề cập ở phần trên để thiết lập database

2> Project

Trong Netbeans bạn tạo 1 Web Project mới có tên ShoppingCartWithStruts. Nhớ chọn FrameWork là Struts như hình
shopping_struts_02.png

Thêm 1 ActionForm bằng cách nhấn phải chuột lên Source package chọn như hình:
shopping_struts_03.png
Cửa sổ xuất hiện:
shopping_struts_04.png
Sửa code lại như sau:

package vovanhai.wordpress.com;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionMessage;

public class ItemActionForm extends org.apache.struts.action.ActionForm {

private String mssp;
private int soluong;
private double dongia;

public double getDongia() {
return dongia;
}

public void setDongia(double dongia) {
this.dongia = dongia;
}

public String getMssp() {
return mssp;
}

public void setMssp(String mssp) {
this.mssp = mssp;
}

public int getSoluong() {
return soluong;
}

public void setSoluong(int soluong) {
this.soluong = soluong;
}

/**
*
*/
public ItemActionForm() {
super();
}

/**
* This is the action called from the Struts framework.
* @param mapping The ActionMapping used to select this instance.
* @param request The HTTP Request we are processing.
* @return
*/
@Override
public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {
ActionErrors errors = new ActionErrors();
if (getMssp() == null || getMssp().length() < 1) {
errors.add(“name”, new ActionMessage(“error.name.required”));
}
if(getSoluong()<0)
errors.add(“invalid”,new ActionMessage(“errors.invalid”));
return errors;
}
}

Tiếp theo bạn cần phải viết các class nối CSDL, xử lý giỏ hàng như trong bài trước đã đề cập. Code của chúng như sau:

Lớp ConnectDBFactory.java

package vovanhai.wordpress.com.db;import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class ConnectDBFactory {
private static Connection con;

public static Connection CreateMySqlConnection
(String database)throws Exception{
String url=”com.mysql.jdbc.Driver”;
Class.forName(url);
String dbURL = “jdbc:mysql://localhost:3306/”
+database+”?user=root&password=”;
con=DriverManager.getConnection(dbURL);

return con;
}
}

Lớp SanPham.java

package vovanhai.wordpress.com.db;public class SanPham {
private String msSP;
private String tenSP;
private double dongia;

public SanPham() {
super();
}
public SanPham(String msSP, String tenSP, double dongia) {
super();
this.msSP = msSP;
this.tenSP = tenSP;
this.dongia = dongia;
}
public String getMsSP() {
return msSP;
}
public void setMsSP(String msSP) {
this.msSP = msSP;
}
public String getTenSP() {
return tenSP;
}
public void setTenSP(String tenSP) {
this.tenSP = tenSP;
}
public double getDongia() {
return dongia;
}
public void setDongia(double dongia) {
this.dongia = dongia;
}
@Override
public int hashCode() {
final int prime = 31;
int result = 1;
result = prime * result + ((msSP == null) ? 0 : msSP.hashCode());
return result;
}
@Override
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj)
return true;
if (obj == null)
return false;
if (getClass() != obj.getClass())
return false;
SanPham other = (SanPham) obj;
if (msSP == null) {
if (other.msSP != null)
return false;
} else if (!msSP.equals(other.msSP))
return false;
return true;
}

@Override
public String toString() {
return tenSP;
}
}

Lớp XulyDB.java

package vovanhai.wordpress.com.db;import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class XulyDB {
private Connection con;

public XulyDB(){
try {
con=ConnectDBFactory.CreateMySqlConnection(“qlsp”);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

public SanPham getSanPham(String ms){
SanPham sp=null;

try {
Statement stmt=con.createStatement();
String sql=”select * from sanpham where mssp='”+ms+”‘”;
ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
if(rs.next()){
String mssp=rs.getString(“mssp”);
String ten=rs.getString(“tenSP”);
double dg=rs.getDouble(“dongia”);
sp=new SanPham(mssp,ten,dg);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return sp;
}

public ResultSet getAllProducts(){
ResultSet rs=null;
try {
Statement stmt=con.createStatement();
String sql=”select * from sanpham”;
rs=stmt.executeQuery(sql);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return rs;
}
}

Lớp MonHang.java

package vovanhai.wordpress.com.spc;public class MonHang {
private String msMH;
private int soluong;
private double dongia;
public double getDongia() {
return dongia;
}
public void setDongia() {
}
public MonHang(String msMH, int soluong, double dongia) {
super();
this.msMH = msMH;
this.soluong = soluong;
this.dongia = dongia;
}
public String getMsMH() {
return msMH;
}
public void setMsMH(String msMH) {
this.msMH = msMH;
}
public int getSoluong() {
return soluong;
}
public void setSoluong(int soluong) {
this.soluong = soluong;
}
public void setDongia(double dongia) {
this.dongia = dongia;
}
@Override
public int hashCode() {
final int prime = 31;
int result = 1;
result = prime * result + ((msMH == null) ? 0 : msMH.hashCode());
return result;
}
@Override
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj)
return true;
if (obj == null)
return false;
if (getClass() != obj.getClass())
return false;
MonHang other = (MonHang) obj;
if (msMH == null) {
if (other.msMH != null)
return false;
} else if (!msMH.equals(other.msMH))
return false;
return true;
}
@Override
public String toString() {
return msMH;
}
}

Lớp GioHang.java

package vovanhai.wordpress.com.spc;import java.util.ArrayList;

public class Giohang {
private ArrayList<MonHang>cart;

public Giohang(){
cart=new ArrayList<MonHang>();
}

public void ThemHang(MonHang mh){
//Nếu món hàng đã có trong giỏ
//thì cập nhập lại số lượng
if(cart.contains(mh)){
MonHang hang=cart.get(cart.indexOf(mh));
hang.setSoluong(hang.getSoluong()+mh.getSoluong());
}
else{//còn không thì thêm mới
cart.add(mh);
}
}

public double Tongtien(){
double tien=0;
for(MonHang mh:cart){
tien+=mh.getDongia()*mh.getSoluong();
}
return tien;
}

public ArrayList<MonHang> getGH(){
return cart;
}
}

Tiếp theo bạn phải thêm Struts Action như hình sau
shopping_struts_05.png

shopping_struts_06.png
Code của lớp này

package vovanhai.wordpress.com;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import javax.servlet.http.HttpSession;

import org.apache.struts.action.ActionForm;

import org.apache.struts.action.ActionMapping;

import org.apache.struts.action.ActionForward;

import vovanhai.wordpress.com.db.XulyDB;

import vovanhai.wordpress.com.spc.Giohang;

import vovanhai.wordpress.com.spc.MonHang;

public class ShoppingAction extends org.apache.struts.action.Action {

/* forward name=”success” path=”” */

private final static String SUCCESS = “success”;

private final static String INVOICE = “hoadon”;

/**

* This is the action called from the Struts framework.

* @param mapping The ActionMapping used to select this instance.

* @param form The optional ActionForm bean for this request.

* @param request The HTTP Request we are processing.

* @param response The HTTP Response we are processing.

* @throws java.lang.Exception

* @return

*/

@Override

public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,

HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws Exception {

//Nhấn nút mua hàng

if(request.getParameter(“mua”)!=null){

//Lấy dữ liệu nhập từ ngưới dùng

ItemActionForm frm=(ItemActionForm)form;

HttpSession session =request.getSession();

//Lấy giỏ hàng

Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute(“giohang”);

if(cart==null)//nếu chưa có giỏ hàng

cart=new Giohang();//thì thêm mới

//Lấy giá của sản phẩm

XulyDB db=new XulyDB();

double dongia=db.getSanPham(frm.getMssp()).getDongia();

//Thêm hàng vào giỏ

cart.ThemHang(new MonHang(frm.getMssp(), frm.getSoluong(),dongia ));

//lưu lại giỏ hàng

session.setAttribute(“giohang”, cart);

}

//Nhấn nút In hóa đơn

else if(request.getParameter(“hd”)!=null){

return mapping.findForward(INVOICE);

}

return mapping.findForward(SUCCESS);

}

}

Cấu hình struts-config.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE struts-config PUBLIC
“-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.2//EN”
http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_2.dtd”&gt;

<struts-config>
<form-beans>
<form-bean name=”ItemActionForm” type=”vovanhai.wordpress.com.ItemActionForm”/>
</form-beans>
<action-mappings>
<action input=”/shopping.jsp” name=”ItemActionForm” path=”/shopping”
scope=”session” type=”vovanhai.wordpress.com.ShoppingAction”>
<forward name=”success” path=”/shopping.jsp”/>
<forward name=”hoadon” path=”/hoadon.jsp”/>
</action>
</action-mappings>

<message-resources parameter=”com/myapp/struts/ApplicationResource”/>

</struts-config>


3> Viết các trang JSP

Trang shopping.jsp

<%@ page language=”java” contentType=”text/html; charset=UTF-8″
pageEncoding=”UTF-8″%>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”><%@page import=”java.sql.ResultSet”%>
<%@page import=”java.util.ArrayList”%>
<%@page import=”vovanhai.wordpress.com.db.*”%>
<%@page import=”vovanhai.wordpress.com.spc.*”%>

<%@taglib prefix=”html” uri=”http://struts.apache.org/tags-html&#8221; %>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>Mua hàng qua mạng</title>
<%! XulyDB db = new XulyDB();%>
</head>
<body>
<html:form action=”/shopping.do” method=”post”>
Chọn sản phẩm:<html:select property=”mssp”>
<%

ResultSet rs = db.getAllProducts();
while (rs.next()) {
%>
<option label='<%=rs.getString(“tensp”)%>’
value='<%=rs.getString(“mssp”)%>’>
<%
}
%>
</html:select>
Số lượng:<html:text property=”soluong”/>
<input type=”submit” value=”Mua Hàng” name=”mua”/>
<input type=”submit” value=”In Hóa đơn” name=”hd”/>

<hr/>
<h1>CHI TIẾT GIỎ HÀNG</h1>
<table border=”1″ width=”100%”>
<tr><th>MSSP</th>
<th>Tên sản Phẩm</th>
<th>Số lượng</th>
<th>Đơn giá</th></tr>
<%
Giohang cart = (Giohang) session.getAttribute(“giohang”);
java.text.NumberFormat fmt = java.text.DecimalFormat.getInstance();
if (cart != null) {
ArrayList<MonHang> ds = cart.getGH();
for (MonHang mh : ds) {
SanPham sp = db.getSanPham(mh.getMsMH());
%>
<tr>
<td><%= mh.getMsMH()%></td>
<td><%= sp.getTenSP()%></td>
<td><%= mh.getSoluong()%></td>
<td><%= fmt.format(mh.getDongia())%></td>
</tr>
<%
}
String tt = fmt.format(cart.Tongtien());
%>
</table>
<h2 align=”right”>Tổng tiền:<%=tt%></h2>
<%}%>
<%

%>
</html:form>
</body>
</html>

Trang hoadon.jsp

<%@ page language=”java” contentType=”text/html; charset=UTF-8″
pageEncoding=”UTF-8″%>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”><%@page import=”java.util.ArrayList”%>
<%@page import=”vovanhai.wordpress.com.db.*”%>
<%@page import=”vovanhai.wordpress.com.spc.*”%>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>Hóa đơn</title>
</head>
<body>
<h1 align=”center”>HÓA ĐƠN BÁN HÀNG</h1>
<table border=”1″ width=”100%”>
<tr><th>MSSP</th>
<th>Tên sản Phẩm</th>
<th>Số lượng</th>
<th>Đơn giá</th></tr>
<%
Giohang cart=(Giohang)session.getAttribute(“giohang”);
java.text.NumberFormat fmt = java.text.DecimalFormat.getInstance();
if(cart!=null){
XulyDB db=new XulyDB();
ArrayList<MonHang> ds=cart.getGH();
for(MonHang mh:ds){
SanPham sp=db.getSanPham(mh.getMsMH());
%>
<tr>
<td><%= mh.getMsMH()%></td>
<td><%= sp.getTenSP()%></td>
<td><%= mh.getSoluong()%></td>
<td><%=fmt.format(mh.getDongia())%></td>
</tr>
<%
}
%>
</table>
<h2 align=”right”>Tổng tiền:<%=fmt.format(cart.Tongtien()) %></h2>
<%} %>
<hr/>
Nhấn vào <a href=”shopping.jsp”>đây để</a> quay lại trang mua hàng
</body>
</html>

Kết quả thực thi:
shopping_struts_07.png
shopping_struts_08.png

Chúc thành công!

Advertisements

14 Responses to “Giỏ hàng với Struts và Netbeans”

 1. Thức said

  Thầy ơi, em làm theo bài của thầy nhưng sao khi em add cùng một món hàng mà giỏ hàng kô tăng số lượng mà lại tăng thêm một dòng. Thầy giúp em với.

 2. Thức said

  Sau khi Debug thì em đã tìm ra lỗi là nằm ở hàm add trong class giohang rồi thưa thầy. Hàm add em viết giống thầy nhưng nó chỉ chạy phần add new chứ kô chạy phần check xem monhang nó có nằm trong gio hang chưa .

 3. Le Dung said

  Xu dung code nay thi ok nhung lam cach nao de remove mot mon hang va edit mon hang nhi. Can su tro giup
  Thanks!

 4. viet said

  em thua thay em lam theo thay nhung em chuyen sang MS SQL no bao loi thay a

 5. quyentv said

  Thay oi thay co them vao phan dowload cac vi du duoc khong a , copy tat ca ve roi xem thi de hieu hon la nhin tung chut 1 . Cam on thay vi da chia se

 6. hieu said

  cám ơn…!

 7. hieu said

  Cám ơn thầy, bài viết rất hay ^^!

 8. Quoc Anh said

  Cám ơn thầy. Ví dụ demo rất rõ ràng và dễ hiểu.

 9. kimthuy said

  Bài viết rất hay, rất bổ ích, Cảm ơn tác giả.

 10. Đường mòn said

  Giạ cho em hỏi,em làm sao ma bị lỗi như sau.đây là bài làm theo kiểu Structs lần thứ 2 liên tiếp em điều bị lỗi như vậy:
  em dùng netbean7.0.1,cài đặt jdk 1.7 và sử dụng GlassFish 3.1
  THÔNG BÁO LỖI:
  HTTP Status 500 –

  type Exception report

  message

  descriptionThe server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

  exception

  org.apache.jasper.JasperException: java.lang.NullPointerException

  root cause

  java.lang.NullPointerException

  note The full stack traces of the exception and its root causes are available in the GlassFish Server Open Source Edition 3.1.1 logs.
  GlassFish Server Open Source Edition 3.1.1

 11. hythinh said

  Cám ơn thầy, bài viết rất dễ hiểu

 12. Hải said

  Thầy ơi thầy có bài nào làm web bán hàng có giỏ hàng viết bằng struts 2 hoặc JSF không share cho em với Mail: luongkhachai@gmail.com

 13. Nguyễn văn Nam said

  Làm sao để khi xem hàng ta có thể có thể xem được hình ảnh món hàng cần mua

 14. Du said

  Cho con hoi khuc * errors.add(“name”, new ActionMessage(“error.name.required”)); * thi con phai sua lam sao a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: