Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Convert DOM to JDOM

Chuyển đổi từ XML từ DOM thành JDOM. Nhớ ref đến thư viện JDom tại http://www.jdom.org/ và xerces tại http://xerces.apache.org/


package vovanhai.wordpress.com.convert;
import java.io.IOException;

import org.apache.xerces.parsers.DOMParser;

import org.jdom.JDOMException;

import org.jdom.input.DOMBuilder;

import org.jdom.output.XMLOutputter;

import org.xml.sax.InputSource;

public class DOM2JDOM{

org.w3c.dom.Document domDoc;

public DOM2JDOM(String systemID) throws Exception{

DOMParser parser = new DOMParser();

parser.parse(new InputSource(systemID));

domDoc = parser.getDocument();

}

public org.jdom.Document convert() throws JDOMException, IOException{

DOMBuilder builder = new DOMBuilder();

org.jdom.Document jdomDoc = builder.build(domDoc);

return jdomDoc;

}

public static void main(String[] args){

String xmlFile=“xmlfiles/books.xml” ;

try{

DOM2JDOM tester = new DOM2JDOM(xmlFile);

org.jdom.Document jdomDoc = tester.convert();

XMLOutputter outputter = new XMLOutputter();

outputter.output(jdomDoc, System.out);

}

catch (Exception e){

e.printStackTrace();

}

}

}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: